Медицински и лабораторни решения за Вашия бизнес

null
Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД е дружество, специализирано в търговията на лабораторни и диагностични решения с основен фокус молекулярна биология. Нашето основно преимущество е постигането на висока степен на интеграция чрез обхващане на всички логистични, приложни и следпродажбени дейности от проектния цикъл. Притежаваме активен лиценз за търговия на едро с медицински изделия и СУК по стандарт ISO 9001.

Нашите продукти

Изключителната гъвкавост, чувствителност и специфичност на молекулярната биология я превръщат в полезен инструмент в арсенала на хуманната диагностика. Молекулярната диагностика драстично подобрява бързината и прецизността на съвременната медицина и все по-често присъства като рутинен диагностичен метод в клиничните лаборатории.

Инфекциозни заболявания

SGP предлага широк спектър от CE-IVD сертифицирани продукти за детекция на патогени в човешки проби. Нашите продукти са съвместими както с мануални, така и за автоматизирани  процедури в зависимост от специфичните нужди на клиентите ни.

 1. Вируси. Предлагаме диагностични qPCR китове и придружаващите ги реагенти за екстракция, за количествено и качествено определяне на вирусни ДНК/РНК. Продуктовата ни гама включва китове за детекция на патогени предавани по кръвен път като хепатити и HIV, както и херпесни, полиомавируси и аденовируси. Нашите качествени анализи обхващат дори по-широк кръг от респираторни, гастроинтестинални и екзотични вирусни патогени.
 2. Бактерии и гъбички. Предлагаме както индивидуални, така и мултиплексни PCR китове за детекция на микроорганизми, причиняващи болести, предавани по полов път, респираторни, гастроинтестинални, менингити и други инфекции при хората. В зависимост от изискванията на лабораторията, можем да предложим автоматизиран или мануален qPCR работен процес или напълно автоматизирано „point-of-need“ решение.
 3. Конвенционална микробиология. Предлагаме широка гама от висококачествени дехидратирани или готови за употреба хранителни среди, подходящи както за клинични, така и за индустриални нужди.

Онкология

Онкологичните ни продукти включват PCR или секвениращи китове за детекция на мутации при солидни тумори или левкемии. Нашите CE-IVD продукти използват qPCR или пиросеквенираща технология. Също така, предлагаме широк диапазон от продукти за насочено обогатяване, подготовка на библиотеки и секвениране от ново поколение (NGS), съвместими с различни NGS платформи.

 1. Солидни тумори. Детекцията на соматични мутации в солидни тумори обикновено помага да се предвиди изходът от терапията. Нашите продукти откриват онкогенни мутации, свързани с добър отговор при лечение с тирозин киназни инхибитори или мутации с друг вид прогностична стойност. qPCR китовете ни търсят специфични клинично валидирани мутации, докато китовете за пиросеквениране анализират няколко потенциални мутации в рамките на един ампликон.
 2. Левкемии. Левкемиите представляват хетерогенна група от заболявания, чиято диагностика се характеризира с редица трудности. Нашите продукти, базирани на qPCR технология за детекция на соматични мутации при левкемии, помагат за прецизиране на диагнозата и лечението на тези заболявания. Също така, предлагаме продукти за измерване на нивото на BCR-ABL транскрипти, с цел проследяване на болестта и ранно откриване на рецидиви.
 3. Предлагаме пълен набор от консумативи и оборудване за насочено обогатяване и конструкция на библиотеки за NGS. Нашите продукти са съвместими с повечето широко използвани NGS платформи и покриват широк спектър от ДНК и РНК приложения. Продуктите ни обхващат всички етапи на пробоподготовката – от екстракцията на ДНК/РНК до подготвянето на готовата за секвениране библиотека. Предлагаме и високо специализирани софтуерни инструменти за подравняване на секвенции и интерпретация на данните, получени от секвенирането.
 4. Хистология. Предлагаме широк спектър от моноклонални антитела за откриване на различни хистологични маркери.

Човешка Генетика

SGP предлага широка гама от продукти за диагностика на генетични мутации при хора. Китовете ни откриват както точкови, така и по-мащабни генетични полиморфизми, използвайки qPCR или QF-PCR технология.

 1. Тромбофилия. Това портфолио включва разнообразие от индивидуални или мултиплексни китове за детекция на мутации, свързани с повишен риск от тромбози. Най-често тези мутации представляват единични нуклеотидни изменения в гените, кодиращи различни фактори, отговорни за процеса на кръвосъсирване.
 2. Репродуктивно здраве. Продуктите от тази група се използват за оценка на генетичните причини, водещи до безплодие. Чрез QF-PCR технология се откриват микроделеции в Y-хромозомата, както и тризомии, свързани със загуба на бременност.
 3. Анеуплоидии. Широкият диапазон от продукти за диагностика на анеуплодии се базира на различни комбинации от STR маркери за установяване на най-често срещаните тризомии. Допълнителни маркери се използват за детекция на анеуплодии на половите хромозоми. Използваният подход е QF-PCR.
 4. Генни експанзии. Предлагаме набор от продукти за диагностициране на състояния, причинени от експанзия на тандемни повтори в определени гени. Пример за такива заболявания са синдромът на чупливата Х хромозома, болестта на Хънтингтън и миотоничната дистрофия. Използва се многостъпков подход за откриване и последващо потвърждаване на заболяването, като методите включват топене на ДНК, секвениране и метилационен анализ.
 5. Други генетични състояния. Освен вече изброените, предлагаме допълнителни решения за диагностика на различни генетични заболявания като муковисцидоза, лактозна или фруктозна непоносимост, синдром на Гилбърт и други. Използваните технологии са qPCR или QF-PCR.

Ненадминатата прецизност на молекулярната биология я прави изключително подходяща за високо чувствителни приложения извън обхвата на клиничната диагностика. За тези приложения често се използва терминът приложни анализи, като в групата попадат тестовете за човешка идентификация, безопасност на храните и болести по животните.

Криминалистика

SGP разполага с широк диапазон от консумативи и апаратура за нуждите на криминологичните ДНК анализи. Нашите продукти са валидирани в съответствие с препоръките на ENFSI и SWGDAM.

 1. ДНК екстракция. Процесът на пречистване на висококачествена ДНК е критичен за генерирането на валиден ДНК профил. В зависимост от нуждите на нашите клиенти, можем да осигурим продукти за мануално или автоматизирано изолиране на ДНК. Нашите решения използват центрофужни колони или магнитни частици.
 2. Количествено измерване на човешка ДНК. Използвайки qPCR технология, тази гама продукти помагат да прецените дали в пробата се съдържа достатъчно количество ДНК, за успешно провеждане на последващия STR анализ. Резултатът също така показва дали в пробата са налице PCR инхибитори и степента на деградация на ДНК.
 3. STR анализ. Нашите STR китове използват PCR и капилярна електрофореза за анализа на различни набори от STR локуси, включително ESS и CODIS, както и локуси, разположени върху X и Y хромозомите. Допълнителен качествен сензор дава информация относно качеството и количеството на ДНК и следи за успеха на амплификация. Също така предлагаме и продуктова линия за бърз STR анализ без предварителна ДНК екстракция за изследване на референтни проби.
 4. Интегриран процес. Автоматизираните ни решения за ДНК екстракция и накапване на реакционни смеси, ни позволяват да предложим напълно интегриран работен процес за HID анализ. Двупосочната комуникация между системите и допълнителните валидационни услуги, които предлагаме, гарантира безпроблемна система за надзор и висока ефективност на работния процес, свързан с идентификация на човека.

Безопасност на храните

Портфолиото на SGP включва набор от специфични китове за провеждане на разнообразни анализи на храни. Продуктите ни използват молекулярни методи за доказване на наличие на ГМО, патогени и хранителен състав. Освен това, предлагаме персонализирани микробни панели с обхват според специфичните изисквания на индустриалния сектор.

 1. ГМО. Наличието на генно модифицирани организми се доказва чрез молекулярни техники, пригодени за детекция на чуждите ДНК конструкти, които се използват за генетичната трансформация. Нашите китове използват конвенционален или real-time PCR за детекция на отделни ГМО конструкти или панели от тях. Предлагаме и ГМО ДНК контроли с предефинирани концентрации на ДНК конструкта.
 2. Видова идентификация. Съдържанието на хранителните продукти трябва да е надлежно описано върху продуктовите етикети. Проверката на съответствието между действителните и описаните съставки е важна част от контрола по безопасност на храните. Ние предлагаме конвенционални или qPCR китове, които установяват наличието на различни съставки с животински или растителен произход за прецизно определяне и контрол на състава.
 1. Хранителни патогени. Редица патогенни микроорганизми са свързани с причиняването на нежелани ефекти при консумацията на храни като хранително натравяне или разваляне на продукта. Нашите продукти използват ELISA или qPCR технология за детекция на най-значимите хранителни патогени. Освен индивидуални китове, предлагаме и персонализирани qPCR решения за откриване на дефинирани от потребителя панели от патогени. Тези панели съдържат предварително накапани праймери и сонди в ямков или плаков формат, съвместим с използвания в лабораторията qPCR инструмент.

Ветеринарна медицина

Осигуряваме широк спектър от продукти за идентификация на болести по животните, с цел опазване на човешкото здраве и ограничаване на икономическия ефект от зоонозите. Продуктите ни са със статут на ветеринарно медицински изделия и редица ветеринарни лекари и институции разчитат на тях за рутинната си дейност.

 1. Екстракция. Предлагаме китове за пречистване на ДНК или РНК от животински проби (кръв, тъкани, изпражнения, мляко). Тези китове използват технологията на силициевите мембрани и са оптимизирани за материали с животински произход.
 2. Детекция на патогени. Предлагаме широк набор от ELISA и PCR базирани китове за детекция на бактериални и вирусни патогени, инфектиращи птици, преживни животни, свине и коне. Също така, оказваме съдействие на клиентите си за разработване на „in house“ методи, базирани на публикувани референтни протоколи.

Съществена част от портфолиото на SGP е посветена на различни направления от биомедицинската наука. Нашите продукти обезпечават целия експериментален процес, включително подготовка на пробите, качествен контрол, анализ и интерпретация. Освен специфични консумативи и реагенти, ние предлагаме и апаратура за обработка на пробите и провеждане на анализа.

ДНК и РНК екстракция

Предлагаме цялостен набор от продукти за екстракция на нуклеинови киселини от биологични проби. Нашите китове са подходящи за човешки, животински, растителни проби и използват центрофужни колони или магнитни частици.

 1. Мануална ДНК екстракция. Предлагаме широк набор от продукти за пречистване на геномна ДНК, патогенна ДНК, или свободно циркулираща ДНК. Китовете ни са специално произведени за екстрахиране от различни типове проби (серум, плазма, телесни течности, тъкани, животинска кръв и тъкани, FFPE проби, изпражнения и др.). Китовете ни използват колони със силициева мембрана в удобен микроцентрофужен формат.
 2. Мануална РНК екстракция. Тези продукти се използват за пречистване на РНК, включително иРНК, микроРНК и екзозомна РНК, както и РНК екстракция с интегрирано премахване на геномна ДНК. Китовете ни са специално произведени за екстрахиране от различни типове проби (серум, плазма, телесни течности, тъкани, животинска кръв и тъкани, FFPE проби, изпражнения и др.) Те използват колони със силициева мембрана в удобен микроцентрофужен формат.
 3. Екстракция на плазмидна ДНК. Продуктите от тази група са предназначени за пречистване на плазмидна ДНК в малки или големи мащаби и чистота, подходяща за приложения от трансфекция до секвениране. Китовете ни използват колони със силициева мембрана в удобен микроцентрофужен формат.
 4. Изолиране на ДНК. Нашата доказана технология с центрофужни колони намира широко приложение в изолирането на ДНК от ензимни реакции (напр. PCR, секвениране) и агарозни гелове.
 5. Едновременно пречистване на ДНК и РНК. Специална продуктова линия се използва за едновременна екстракция на ДНК и РНК от тъкани, клетки или FFPE проби. Китовете ни използват колони със силициева мембрана в удобен микроцентрофужен формат.
 6. Трудни за лизиране или инихибирани проби. Специализирана група от продукти се използва за екстрахиране на нуклеинови киселини от трудни за обработка проби. Проблемите при подобен тип проби са свързани с трудности при лизирането на пробите (почва, твърди тъкани) или наличието на инхибиращи вещества (почва, растителни листа, изпражнения).
 7. Автоматизирана екстракция. Повечето протоколи за ДНК/РНК екстракция подлежат на автоматизиране. То се постига чрез употребата на специални роботи и китове, използващи магнитни частици или чрез употребата на инструмент, който автоматизира колонно базираните китове за пречистване.

PCR китове и реактиви

Част от продуктите ни са подходящи за изследователи, разработващи собствени експериментални протоколи. Предлагаме индивидуални PCR ензими или готови за употреба PCR миксове. Продуктовата ни гама включва китове за конвенционален PCR, едно- или двустъпков RT PCR, SYBR Green или TaqMan, базиран qPCR, както и high resolution melting (HRM анализ).

 1. Конвенционален PCR. Нашите решения за конвенционален PCR се предлагат като готови за употреба миксове или като индивидуални ензими и реактиви. Ензимите за горещ старт са високо чувствителни към 3’-mismatches, което ги прави изключително полезни за генотипиране.
 2. Електрофореза. За доказване на PCR продукти, предлагаме голям набор от молекулни маркери, агароза, буфери и безвредни заместители на етидиевия бромид. Нашите машинно фрезовани вани за хоризонтална и вертикална електрофореза се характеризират с най-високото качество на пазара.
 3. RT-PCR. В зависимост от нуждите на потребителя, ние разполагаме с огромен спектър от продукти за обратна транскрипция и последващ PCR в едно- или двустъпков формат. Според начина на детекция, предлагаме продукти за конвенционален или real-time RT-PCR.
 4. Разполагаме с широка гама от real-time PCR китове, специфично оптимизирани за различни приложения като мултиплексен PCR, ултрабърз PCR, SYBR Green или TaqMan базирана детекция. Някои от продуктите ни използват иновации като визуален индикатор за правилно пипетиране, двуфазов горещ старт и др.

Консумативи

Чрез нашата обширна мрежа от доставчици, можем да доставим всички необходими общи консумативи, стъклария и пипети за една лаборатория. По този начин се стараем да предложим на клиентите си цялостни и достатъчно гъвкави решения за оборудване.

Олигонуклеотиди и генетични услуги

Изследователите могат да се възползват от нашите гъвкави решения за синтез и пречистване на олигонуклеотиди. Освен стандартни PCR праймери, предлагаме най-широкия спектър от флуоресцентно белязани сонди на пазара.

 1. PCR праймери. Предлагаме синтез на ДНК или РНК олигонуклеотиди според Вашите изисквания. Можете сами да определите параметрите на желания олигонуклеотид. Може да избирате между различни скали на синтез, степени на пречистване и различни модификации.
 2. qPCR сонди. За анализ на генна експресия, SNP генотипиране или детекция на мутации чрез PCR, ние предлагаме най-широкия набор от MGB, двойно белязани сонди, LightCycler сонди, както и Molecular Beacons.
 3. Услуги. В случай че Вашата лаборатория няма необходимата инфраструктура или експертиза, ние предлагаме гъвкави и опростени решения за секвениране, микрочипов анализ, изследване на генна експресия, генотипиране и генен синтез.

Епигенетика

Епигенетиката е дял от молекулярната биология, който изучава измененията в генните функции, които не се дължат на разлики в нуклеотидната последователност. Продуктите ни за епигенетика анализират ДНК метилиране и хроматинови модификации.

 1. Метилационен анализ. Нашите продукти за анализ на метилиране използват два основни метода: бисулфитна конверсия и ензимна рестрикция. Бисулфитно превърнатата ДНК може да бъде анализирана, използвайки MSP, пиросеквениране или HRM. Рестрикционно базираният подход използва комбинация от метил-зависими и метил-чувствителни рестриктази, които режат ДНК в зависимост от степента на нейното метилиране.
 2. Хроматинова имунопреципитация. ChIP анализът изследва взаимодействия на ДНК-белтък и тяхната роля в модулирането на генната експресия и функция. Нашите реактиви използват антитела с афинитет към специфични хистонови модификации. Преципитираната ДНК след това се анализира чрез SYBR Green или qPCR метод.

Експресионни анализи

Предлагаме широк набор от реагенти за провеждане на разнообразни експресионни проучвания.

 1. Експресия на единични гени. Предлагаме генно специфични праймери в комбинация с RT-PCR SYBR Green технология за изследване на експресия на единични гени.
 2. Експресия на панели от гени. При нужда от изследване на няколко гена, предлагаме готови каталожни или изцяло персонализирани панели за анализ в удобен формат, съвместим с наличната в лабораторията апаратура. Освен експресионните панели, предлагаме и всички консумативи за преданалитичната обработка на пробите за максимално надеждни резултати.
 3. Експресия на микро РНК. Предлагаме специална линия от продукти за пречистване и анализ на микро РНК. Реагентите са подходящи за анализ на индивидуални микро РНК-и или готови панели.

Микробиология

Предлагаме широка гама от праймери и сонди за анализ на патогени. Освен идентификация на конкретни микроби, нашите продукти служат за детекция на гени, кодиращи антибиотична резистентност или вирулентност.

 1. Изследване на единични микроби. Предлагаме продукти, съдържащи праймери и qPCR сонди за детекция на единични аналитични таргети – бактерии, гъби или фактори на резистентност/вирулентност.
 2. Панелни микробни анализи. Освен индивидуалните изследвания, предлагаме персонализирани решения за детекция на дефиниран от клиента панел от микроби. Панелните тестове идват във формат, съвместим с наличното в лабораторията qPCR оборудване.

Експресия и пречистване на белтъци

Предлагаме набор от продукти за изолиране и изследване на белтъци. Тази продуктова гама обхваща приложения като кристализация, експресия, подготовка, стабилизиране и фиксиране.

Нашите специализирани апарати използват високи технологии за автоматизиране на работния процес, свеждайки до минимум мануалната обработка, съпътстваща молекулярно биологичния експеримент. Това, от своя страна, редуцира риска от човешка грешка и контаминация на работната площ.

Раздробяване на пробите

Инструментите за раздробяване на пробите спомагат обработката на трудни за лизиране материали така, че съдържащите се в тях биомолекули да бъдат лесно достъпни за последващо пречистване и анализ.

 1. Хомогенизиране. Предлагаме ротор-статорни хомогенизатори за бързо и ефективно смилане на човешки, животински или растителни проби. Острието на ротора се върти с висока скорост, хомогенизирайки пробата с помощта на комбинация от турбуленция и механично рязане.
 2. Мелници. Нашите лабораторни мелници едновременно смилат няколко биологични проби чрез високоскоростно разклащане в пластмасови контейнери, съдържащи топчета от стомана, волфрамов карбид или стъкло. Предлагаме ниско- или високопроизводителни мелници в зависимост от нуждите Ви.

Качествен контрол

Важна част от молекулярната детекция е оценката на качеството на пробата преди анализа. Предлагаме различни инструменти, които улесняват този процес.

 1. Спектрофотометрия. Нашите гъвкави и интуитивни UVVIS спектрофотометри разграничават между ДНК, РНК и замърсявания в микролитрови обеми.
 2. Капилярна електрофореза. Предлагаме специализиран инструмент за фрагментен анализ на нуклеинови киселини, който е особено подходящ за качествен контрол на пробата преди последващ анализ чрез секвениране или PCR.

Общо оборудване

Отделно от специализираното молекулярно биологично оборудване, можем да осигурим всичко, от което лабораторията Ви има нужда, като лабораторни мебели, инкубатори, центрофуги, водни бани, пипети, вакуумни станции, автоклави, ламинарни боксове и много други. Не се колебайте да потърсите оферта от нас, когато планирате да обзаведете лабораторията си.

Екстракция на нуклеинови киселини

Нашето портфолио съдържа широк спектър апаратура за автоматизирано пречистване на нуклеинови киселини. Нашите решения свеждат до минимум риска от човешка грешка и контаминация, като едновременно с това предоставят проследяемост на процесите при чувствителни приложения.

 1. Екстракция чрез центрофужни колони. Предлагаме няколко различни платформи, които са в състояние да автоматизират процеса на екстракция с центрофужни колони. В зависимост от натоварването, роботите ни могат да обработват серии от 1 до 96 проби.
 2. Екстракция с магнитни частици. Предлагаме няколко робота, използващи за екстракция магнити частици като алтернатива на центрофужните колони. Тези инструменти използват готови касети с реактиви и могат да обработват серии от 1 до 96 проби. Роботите ни са валидирани за специфични приложения като ин витро диагностика и човешка идентификация.

Накапване на микрообеми

Важна част от молекулярно биологичния експеримент е подготовката на реакцията. Обикновено тя включва множество стъпки на пипетиране на реагенти и проби в много ниски обеми и сложна конфигурация от епруветки и/или плаки.

 1. Автономни роботи за накапване. Предлагаме изключително гъвкав робот, който може да бъде поръчан със специфични адаптери за епруветки и плаки, които са съвместими с използваните в лабораторията инструменти за PCR или секвениране.
 2. Интегрирана подготовка. Една от платформите ни за накапване работи в рамките на интегрирана система заедно с модул за екстракция. По този начин, пречистените нуклеинови киселини автоматично се пренасят в модула за подготовка на реакциите в рамките на един завършен процес. Този инструмент може да бъде поръчан със специфични адаптери за епруветки и плаки, които са съвместими с използваните в лабораторията инструменти за PCR или секвениране.

Аналитична апаратура

 1. Hybrid Capture. Специално предназначена за идентификация на HPV, хламидии и гонореа, Hybrid Capture 2 технологията използва хемилуминесценция за полуколичествена детекция спрямо предварително определен праг на клинична чувствителност, осигурявайки надеждни и клинично значими резултати.
 2. Капилярна електрофореза. Електрофорезата е класически метод за детекция при конвенционалния PCR. Ние предлагаме автоматизирана версия на тази технология, която не само елиминира досадните и времеемки стъпки на подготовка на гелове и буфери, но също така осигурява изключителна разделителна способност, за максимално прецизен фрагментен анализ.
 1. Една от най-често използваните техники в молекулярната биология е PCR в реално време. Освен че може точно да определи концентрацията на нуклеинови киселини в пробата, методиката е чувствителна, за да се използва в почти всяка медико-диагностична лаборатория. Предлагаме различни брандове qPCR апарати, в зависимост от специфичните изисквания на клиентите ни.
 2. Пиросеквениране. Пиросеквенирането се базира на детекция на пирофосфатните остатъци, които се отделят при удължаването на ДНК веригата. Тези молекули се използват в ензимна каскада, която генерира светлинен сигнал, пропорционален на брой инкорпорирани нуклеотиди. Нашите пиросеквенатори осигуряват високо специфично насочено секвениране в 24-, 48- или 96-ямков формат.
 3. Секвениране от ново поколение. Предлагаме напълно автоматизиран NGS работен процес, който обхваща всички стъпки от подготовка на пробите през качествен контрол до получаване на готови библиотеки. За още по-високо ниво на интеграция, нашите биоинформатични решения улесняват анализа и интерпретацията на резултатите.
 4. Point-of-need решения. Някои клинични приложения изискват експресна и точна диагностика, която да улесни вземането на правилното решение в критична ситуация. Предлагаме специализирана платформа за детекция на патогени и маркери за резистентност, която съществено намалява честотата на неадекватната антибиотична терапия в случай на живото застрашаващи вътре болнични инфекции.

За компанията

Kакво предлага SGP Biodynamics

SGP Biodynamics (Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД) е официален дистрибутор на QIAGEN GmbH за България от 2008 г. Компанията е лицензирана за търговия на едро с медицински изделия и консумативи.

Нашите доставчици

Някои от нашите клиенти

Повече за Медицински университет - София

Медицински университет – София е най-старата институция за висше медицинско образование в България, създадена през 1917г. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която предлага обучение по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве. Университетът развива активна научно-изследователска дейност, международна сътрудничество и участва успешно в мащабни проекти, финансирани от ЕС, НАТО, Националните институти по здраве на САЩ, Световната банка и др.

Повече за Медицински университет - Варна

Медицински университет – Варна е високотехнологично висше учебно заведение с над половинвековна история и традиции. Класическите модели на преподаване се съчетават с най-модерните технологии – 3D обучение по анатомия и система за допълващо електронно обучение. Медицинският университет – Варна си партнира с 82 международни партньори от 5 континента. От 1961 г. до днес над 50,000 възпитаници на университета живеят и работят в над 40 държави по света.

Повече за Медицински университет - Пловдив

Медицински университет – Пловдив е създаден през 1945 година. Той включва факултети по медицина, дентална медицина, фармация, публично здраве, департамент по езици и специализирано обучение, медицински колеж и болница с 2,000 легла. Към университета работят лаборатории, клиники и центрове за диагностика и лечение.. Всяка година в университета се обучават повече от 3,800 български и чуждестранни студенти.

Повече за Медицински университет - Плевен

Медицински университет – Плевен е основан през 1974г. Днес той обединява голям комплекс от лечебни и учебни звена – съвременна предклинична база, болница с голям брой специализирани клиники и изследователски звена с модерно оборудване, които се използват за лечение на пациенти, обучение на студенти, специализации за лекари и за изследователска работа. Медицински Университет – Плевен се състои от три факултета – медицина, обществено здраве и здравни грижи и медицински колеж.

Повече за Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ е водеща културна, образователна и научна институция в България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основан е през 1961г. Днес в Пловдивския университет „се обучават студенти в повече от 60 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки. Университетът поддържа активни международни контакти и участва в програми на ЕС и в американски и швейцарски фондове за научни изследвания.

Повече за Национален център по заразни и паразитни болести

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е най-старият научно-практически институт в областта на здравеопазването в България, създаден през 1881г. В него се извършва научно-изследователска дейност в сферата на етио-патогенезата, имунната реактивност, епидемиологичните особености, лабораторната диагностика, лечението и имунопрофилактиката на бактериалните, вирусните инфекции и паразитните инвазии. В НЦЗПБ се намират всички Национални референтни лаборатории по бактериални, вирусни и паразитни инфекции. Центърът осъществява международно сътрудничество със СЗО, ЕЦКЗ, Глобалния фонд към ООН, ЕС, по програмите Phare, Copernicus, Interreg, Tempus, NATO и др.

Повече за Българска агенция по безопасност на храните

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в България. Създадена в началото на 2011 г., БАБХ следва най-добрите европейски практики в прилагането на високи стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките, здравеопазване и хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол и др.

Повече за Съвместен геномен център

Съвместен геномен център е създаден през 2007г. дружество между Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Селскостопанската академия, който през 2016г. се превърна в успешен модел за публично-частно партньорство. СГЦ предлага широк обхват от услуги, базирани на високо технологично оборудване в областите на геномиката, метаболомиката, протеомиката и биоинформатиката. Центърът е свързващо звено между науката и бизнеса в страната и региона за създаване на наукоемки продукти с висока добавена стойно

Повече за УМБАЛ „Александровска“

УМБАЛ „Александровска“ е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването й през 1879г. под името Софийска първоразрядна болница, тя получава статут и функции на национална медицинска институция.  Александровска болница е водещ национален университетски и лечебен център. Лечебно-диагностичната, трансплантационна, диспансерна, учебна и научно-изследователска дейност се осъществява в 26 самостоятелни клиники, 3 референтни лаборатории, отделения, центрове и консултативни кабинети, някои с уникални функции и значение за страната.

Повече за УМБАЛ „Свети Георги“

УМБАЛ „Свети Георги“ е правоприемник на разкритата през 1879 г. болница на червено-кръстната организация “Св. Пантелеймон”. Болницата разполага с 1,393 легла и е оборудвана със съвременна медицинска апаратура, която се използва в диагностично-лечебния и образователния процес. Лечебното заведение медицинска апаратура и техника се е утвърдило като основен център за обслужване на спешни състояния на болни от Пловдив и областите от Южна България. УМБАЛ „Свети Георги“ е един от утвърдените центрове, включени в програмата за донорство на органи и тъкани за трансплантация.

Повече за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ е университетска болница с национално значение за извършване на диагностика, лечение и рехабилитация за повишаване качеството на живот на пациентите. В нея работят 175 лекари, от които 14 професори, 12 доценти и 37 асистенти. Базата на лечебното заведение е изцяло обновена и осъвременена, като разполага с 13 клиники и отделения и 4 клинико-диагностични структури. Разкрити са 395 легла. УМБАЛ „Св. Иван Рилски” е единствената българска болница, отличена с 2 международни награди за качество.

Повече за УМБАЛ „Света Марина“

УМБАЛ “Света Марина”  е правоприемник на създадената през 1986г. Варненска университетска болница. Болницата е най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, който разполага с над 1,300 легла, най-модерна апаратура и висококвалифициран персонал. Болницата разполага със съвременен диагностичен комплекс, към който са разкрити приемни и консултативни кабинети, централна клинична лаборатория, високоспециализирани медико-диагностични лаборатории, клиника по образна диагностика, клиника по обща и клинична патология и по съдебна медицина.

Повече за УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” е създадена през 1936 година. В болницата се осъществява диагностична, лечебна, преподавателска, научна дейност, експертна и консултативна дейност. Хоспитализират се пациенти по спешност, планово и се извършват амбулаторни консултации и терапия. Болницата разполага с 429 легла, а персоналът се състои от 975 души. В структурата й се включват 16 клиники, две отделения и три лаборатории, както и диагностично-консултативен блок.

Повече за УБ „Лозенец“

УБ „Лозенец“ създадена през 1948г. Болницата е многопрофилно лечебно заведение, специализирано в уникални за страната диагностично-лечебни дейности като образна диагностика, инвазивна кардиология, ендоскопска хирургия и др. В структурата на УБ „Лозенец“ влизат 17 отделения с легла и 4 отделения без легла, както и две диагностично-консултативни структури (лаборатории) – по клинична лаборатория и по микробиология. Екипът от специалисти извършва научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на медицинската наука и практика и по прилагането на съвременни медицински технологии.

Повече за Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания (СБАЛОЗ) е водещо лечебно заведение в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на болните със злокачествени новообразувания; научен и научно-приложен център в областта на експерименталната онкология; база за продължителна квалификация и специализация на висши медицински и немедицински специалисти, както и база за обучение на студенти и специализанти. Като правоприемник на Националния онкологичен център, болницата е организационно-методичен ръководител на онкологичните заведения в страната, експертен и контролен орган в областта на рака и национален координатор по онкология.

Повече за Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) е най-голямото специализирано здравно заведение в сферата на хематологията в България, в което се осъществява уникална диагностична и консултативна дейност. В клиниката по хематология се лекуват болни с остри левкемии, хронични миелопролиферативни процеси, миелодиспластични състояния, болест на Ходжкин, Неходжкинови лимфоми, автоимунни хематологични заболявания, костномозъчна недостатъчност, Таласемия и Хемофилия.

Повече за СБАЛАГ „Майчин дом“

СБАЛАГ „Майчин дом“ е създадена през 1903г. Болницата включва 9 клиники, приемно-консултативни кабинети, две отделения, лаборатория медицинска генетика (НГЛ), клинична микробиология, клинична лаборатория и лаборатория „Имунохематология и трансфузиология“.  Болницата развива активна учебна и научна дейност.

Повече за МБАЛ за женско здраве „Надежда“

МБАЛ за женско здраве „Надежда“ е открита през 2013г. Основната дейност на лечебното заведение е предоставяне на медицински услуги в различни медицински области, с акцент върху на женското здраве, онкологичните заболявания, асистираната репродукция и съвременната минимално инвазивна хирургия, както и широк набор диагностични изследвания в собствен лабораторен комплекс. В болницата разполага с над 200 души медицински персонал. МБАЛ „Надежда“ е партньор на множество професионални и пациентски организации.

Повече за Аджибадем Сити Клиник

Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група лечебни заведения в България. Създадена е през 2016 г. и обединява 4 болници, 4 медицински центъра, над 2,500 медицински специалисти, 700 от които лекари. Групата разполага със 750 легла, модерно технологично оборудване, уникални за страната медицински услуги и иновативни техники за комплексна диагностика и лечение, профилактика и спешни състояния. Веригата е част от базираното в Малайзия глобално публично дружество IHH Healthcare Berhad – световен лидер в предоставянето на висококачествени здравни услуги.

Повече за УМБАЛ „Софиямед“

УМБАЛ „Софиямед“ е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на България. Стационарният блок на болницата разполага с 584 легла. Болницата включва отделенията по ревматология, съдова хирургия, ендокринология, медицинска онкология и клинична хематология. УМБАЛ „Софиямед“ разполага с център за неотложна медицинска помощ и Спешна помощ. Болницата е оборудвана с най-ново поколение медицинска апаратура и в нея практикуват изявени специалисти и професионално избрани специализирани екипи.

Повече за „Балканфарма – Троян“ АД

Балканфарма – Троян“ АД като част от групата Actavis Generics беше придобита от водещата световна фармацевтична компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. през 2016г. Заводът в Троян е специализиран в производството на течни и полутвърди лекарствени форми: суспензии и сиропи, гелове, унгвенти и кремове, в бутилки, сашети, стик-пак, туби и контейнери. Продуктите на завода покриват над 12 терапевтични категории, които се изнасят в над 40 държави по света.

Повече за „БИОВЕТ“ АД

БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните.  Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост. Също така, БИОВЕТ произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството за по-добро усвояване на фуража и по-добра продуктивност.

Повече за „Ел Би Булгарикум” ЕАД

„Ел Би Булгарикум” ЕАД е създадено в началото на 1990г., като наследник на няколко структури и институти в областта на млечната промишленост в България. На фирмата е предоставено правото да предоставя в чужбина права за производство на българско кисело мляко заедно с автентични български закваски. Научноизследователският център на „Ел Би Булгарикум” ЕАД се утвърди като най-добрия в България в областта на млечната промишленост. Дружеството разполага и с акредитирана лаборатория за изпитване на храни.

Контакти

Как да ни намерите

ул. Бачо Киро 45, София 1202, България
02 943 30 71

Форма за контакти

Изпратете ни запитване
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.
SGP Biodynamics