Медицински и лабораторни решения за Вашия бизнес

null
Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД е дружество, специализирано в търговията на лабораторни и диагностични решения с основен фокус молекулярна биология. Нашето основно преимущество е постигането на висока степен на интеграция чрез обхващане на всички логистични, приложни и следпродажбени дейности от проектния цикъл. Притежаваме активен лиценз за търговия на едро с медицински изделия и СУК по стандарт ISO 9001.

Нашите продукти

Изключителната гъвкавост, чувствителност и специфичност на молекулярната биология я превръщат в полезен инструмент в арсенала на хуманната диагностика. Молекулярната диагностика драстично подобрява бързината и прецизността на съвременната медицина и все по-често присъства като рутинен диагностичен метод в клиничните лаборатории.

Инфекциозни заболявания

SGP предлага широк спектър от CE-IVD сертифицирани продукти за детекция на патогени в човешки проби. Нашите продукти са съвместими както с мануални, така и за автоматизирани  процедури в зависимост от специфичните нужди на клиентите ни.

 1. Вируси. Предлагаме диагностични qPCR китове и придружаващите ги реагенти за екстракция, за количествено и качествено определяне на вирусни ДНК/РНК. Продуктовата ни гама включва китове за детекция на патогени предавани по кръвен път като хепатити и HIV, както и херпесни, полиомавируси и аденовируси. Нашите качествени анализи обхващат дори по-широк кръг от респираторни, гастроинтестинални и екзотични вирусни патогени.
 2. Бактерии и гъбички. Предлагаме както индивидуални, така и мултиплексни PCR китове за детекция на микроорганизми, причиняващи болести, предавани по полов път, респираторни, гастроинтестинални, менингити и други инфекции при хората. В зависимост от изискванията на лабораторията, можем да предложим автоматизиран или мануален qPCR работен процес или напълно автоматизирано „point-of-need“ решение.
 3. Конвенционална микробиология. Предлагаме широка гама от висококачествени дехидратирани или готови за употреба хранителни среди, подходящи както за клинични, така и за индустриални нужди.

Онкология

Онкологичните ни продукти включват PCR или секвениращи китове за детекция на мутации при солидни тумори или левкемии. Нашите CE-IVD продукти използват qPCR или пиросеквенираща технология. Също така, предлагаме широк диапазон от продукти за насочено обогатяване, подготовка на библиотеки и секвениране от ново поколение (NGS), съвместими с различни NGS платформи.

 1. Солидни тумори. Детекцията на соматични мутации в солидни тумори обикновено помага да се предвиди изходът от терапията. Нашите продукти откриват онкогенни мутации, свързани с добър отговор при лечение с тирозин киназни инхибитори или мутации с друг вид прогностична стойност. qPCR китовете ни търсят специфични клинично валидирани мутации, докато китовете за пиросеквениране анализират няколко потенциални мутации в рамките на един ампликон.
 2. Левкемии. Левкемиите представляват хетерогенна група от заболявания, чиято диагностика се характеризира с редица трудности. Нашите продукти, базирани на qPCR технология за детекция на соматични мутации при левкемии, помагат за прецизиране на диагнозата и лечението на тези заболявания. Също така, предлагаме продукти за измерване на нивото на BCR-ABL транскрипти, с цел проследяване на болестта и ранно откриване на рецидиви.
 3. Предлагаме пълен набор от консумативи и оборудване за насочено обогатяване и конструкция на библиотеки за NGS. Нашите продукти са съвместими с повечето широко използвани NGS платформи и покриват широк спектър от ДНК и РНК приложения. Продуктите ни обхващат всички етапи на пробоподготовката – от екстракцията на ДНК/РНК до подготвянето на готовата за секвениране библиотека. Предлагаме и високо специализирани софтуерни инструменти за подравняване на секвенции и интерпретация на данните, получени от секвенирането.
 4. Хистология. Предлагаме широк спектър от моноклонални антитела за откриване на различни хистологични маркери.

Човешка Генетика

SGP предлага широка гама от продукти за диагностика на генетични мутации при хора. Китовете ни откриват както точкови, така и по-мащабни генетични полиморфизми, използвайки qPCR или QF-PCR технология.

 1. Тромбофилия. Това портфолио включва разнообразие от индивидуални или мултиплексни китове за детекция на мутации, свързани с повишен риск от тромбози. Най-често тези мутации представляват единични нуклеотидни изменения в гените, кодиращи различни фактори, отговорни за процеса на кръвосъсирване.
 2. Репродуктивно здраве. Продуктите от тази група се използват за оценка на генетичните причини, водещи до безплодие. Чрез QF-PCR технология се откриват микроделеции в Y-хромозомата, както и тризомии, свързани със загуба на бременност.
 3. Анеуплоидии. Широкият диапазон от продукти за диагностика на анеуплодии се базира на различни комбинации от STR маркери за установяване на най-често срещаните тризомии. Допълнителни маркери се използват за детекция на анеуплодии на половите хромозоми. Използваният подход е QF-PCR.
 4. Генни експанзии. Предлагаме набор от продукти за диагностициране на състояния, причинени от експанзия на тандемни повтори в определени гени. Пример за такива заболявания са синдромът на чупливата Х хромозома, болестта на Хънтингтън и миотоничната дистрофия. Използва се многостъпков подход за откриване и последващо потвърждаване на заболяването, като методите включват топене на ДНК, секвениране и метилационен анализ.
 5. Други генетични състояния. Освен вече изброените, предлагаме допълнителни решения за диагностика на различни генетични заболявания като муковисцидоза, лактозна или фруктозна непоносимост, синдром на Гилбърт и други. Използваните технологии са qPCR или QF-PCR.

За компанията

Kакво предлага SGP Biodynamics

SGP Biodynamics (Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД) е официален дистрибутор на QIAGEN GmbH за България от 2008 г. Компанията е лицензирана за търговия на едро с медицински изделия и консумативи.

Нашите доставчици

Някои от нашите клиенти

Повече за Медицински университет - София

Медицински университет – София е най-старата институция за висше медицинско образование в България, създадена през 1917г. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която предлага обучение по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве. Университетът развива активна научно-изследователска дейност, международна сътрудничество и участва успешно в мащабни проекти, финансирани от ЕС, НАТО, Националните институти по здраве на САЩ, Световната банка и др.

Повече за Медицински университет - Варна

Медицински университет – Варна е високотехнологично висше учебно заведение с над половинвековна история и традиции. Класическите модели на преподаване се съчетават с най-модерните технологии – 3D обучение по анатомия и система за допълващо електронно обучение. Медицинският университет – Варна си партнира с 82 международни партньори от 5 континента. От 1961 г. до днес над 50,000 възпитаници на университета живеят и работят в над 40 държави по света.

Повече за Медицински университет - Пловдив

Медицински университет – Пловдив е създаден през 1945 година. Той включва факултети по медицина, дентална медицина, фармация, публично здраве, департамент по езици и специализирано обучение, медицински колеж и болница с 2,000 легла. Към университета работят лаборатории, клиники и центрове за диагностика и лечение.. Всяка година в университета се обучават повече от 3,800 български и чуждестранни студенти.

Повече за Медицински университет - Плевен

Медицински университет – Плевен е основан през 1974г. Днес той обединява голям комплекс от лечебни и учебни звена – съвременна предклинична база, болница с голям брой специализирани клиники и изследователски звена с модерно оборудване, които се използват за лечение на пациенти, обучение на студенти, специализации за лекари и за изследователска работа. Медицински Университет – Плевен се състои от три факултета – медицина, обществено здраве и здравни грижи и медицински колеж.

Повече за Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ е водеща културна, образователна и научна институция в България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основан е през 1961г. Днес в Пловдивския университет „се обучават студенти в повече от 60 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки. Университетът поддържа активни международни контакти и участва в програми на ЕС и в американски и швейцарски фондове за научни изследвания.

Повече за Национален център по заразни и паразитни болести

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е най-старият научно-практически институт в областта на здравеопазването в България, създаден през 1881г. В него се извършва научно-изследователска дейност в сферата на етио-патогенезата, имунната реактивност, епидемиологичните особености, лабораторната диагностика, лечението и имунопрофилактиката на бактериалните, вирусните инфекции и паразитните инвазии. В НЦЗПБ се намират всички Национални референтни лаборатории по бактериални, вирусни и паразитни инфекции. Центърът осъществява международно сътрудничество със СЗО, ЕЦКЗ, Глобалния фонд към ООН, ЕС, по програмите Phare, Copernicus, Interreg, Tempus, NATO и др.

Повече за Българска агенция по безопасност на храните

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в България. Създадена в началото на 2011 г., БАБХ следва най-добрите европейски практики в прилагането на високи стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките, здравеопазване и хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол и др.

Повече за Съвместен геномен център

Съвместен геномен център е създаден през 2007г. дружество между Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Селскостопанската академия, който през 2016г. се превърна в успешен модел за публично-частно партньорство. СГЦ предлага широк обхват от услуги, базирани на високо технологично оборудване в областите на геномиката, метаболомиката, протеомиката и биоинформатиката. Центърът е свързващо звено между науката и бизнеса в страната и региона за създаване на наукоемки продукти с висока добавена стойно

Повече за УМБАЛ „Александровска“

УМБАЛ „Александровска“ е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването й през 1879г. под името Софийска първоразрядна болница, тя получава статут и функции на национална медицинска институция.  Александровска болница е водещ национален университетски и лечебен център. Лечебно-диагностичната, трансплантационна, диспансерна, учебна и научно-изследователска дейност се осъществява в 26 самостоятелни клиники, 3 референтни лаборатории, отделения, центрове и консултативни кабинети, някои с уникални функции и значение за страната.

Повече за УМБАЛ „Свети Георги“

УМБАЛ „Свети Георги“ е правоприемник на разкритата през 1879 г. болница на червено-кръстната организация “Св. Пантелеймон”. Болницата разполага с 1,393 легла и е оборудвана със съвременна медицинска апаратура, която се използва в диагностично-лечебния и образователния процес. Лечебното заведение медицинска апаратура и техника се е утвърдило като основен център за обслужване на спешни състояния на болни от Пловдив и областите от Южна България. УМБАЛ „Свети Георги“ е един от утвърдените центрове, включени в програмата за донорство на органи и тъкани за трансплантация.

Повече за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ е университетска болница с национално значение за извършване на диагностика, лечение и рехабилитация за повишаване качеството на живот на пациентите. В нея работят 175 лекари, от които 14 професори, 12 доценти и 37 асистенти. Базата на лечебното заведение е изцяло обновена и осъвременена, като разполага с 13 клиники и отделения и 4 клинико-диагностични структури. Разкрити са 395 легла. УМБАЛ „Св. Иван Рилски” е единствената българска болница, отличена с 2 международни награди за качество.

Повече за УМБАЛ „Света Марина“

УМБАЛ “Света Марина”  е правоприемник на създадената през 1986г. Варненска университетска болница. Болницата е най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, който разполага с над 1,300 легла, най-модерна апаратура и висококвалифициран персонал. Болницата разполага със съвременен диагностичен комплекс, към който са разкрити приемни и консултативни кабинети, централна клинична лаборатория, високоспециализирани медико-диагностични лаборатории, клиника по образна диагностика, клиника по обща и клинична патология и по съдебна медицина.

Повече за УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” е създадена през 1936 година. В болницата се осъществява диагностична, лечебна, преподавателска, научна дейност, експертна и консултативна дейност. Хоспитализират се пациенти по спешност, планово и се извършват амбулаторни консултации и терапия. Болницата разполага с 429 легла, а персоналът се състои от 975 души. В структурата й се включват 16 клиники, две отделения и три лаборатории, както и диагностично-консултативен блок.

Повече за УБ „Лозенец“

УБ „Лозенец“ създадена през 1948г. Болницата е многопрофилно лечебно заведение, специализирано в уникални за страната диагностично-лечебни дейности като образна диагностика, инвазивна кардиология, ендоскопска хирургия и др. В структурата на УБ „Лозенец“ влизат 17 отделения с легла и 4 отделения без легла, както и две диагностично-консултативни структури (лаборатории) – по клинична лаборатория и по микробиология. Екипът от специалисти извършва научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на медицинската наука и практика и по прилагането на съвременни медицински технологии.

Повече за Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания (СБАЛОЗ) е водещо лечебно заведение в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на болните със злокачествени новообразувания; научен и научно-приложен център в областта на експерименталната онкология; база за продължителна квалификация и специализация на висши медицински и немедицински специалисти, както и база за обучение на студенти и специализанти. Като правоприемник на Националния онкологичен център, болницата е организационно-методичен ръководител на онкологичните заведения в страната, експертен и контролен орган в областта на рака и национален координатор по онкология.

Повече за Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) е най-голямото специализирано здравно заведение в сферата на хематологията в България, в което се осъществява уникална диагностична и консултативна дейност. В клиниката по хематология се лекуват болни с остри левкемии, хронични миелопролиферативни процеси, миелодиспластични състояния, болест на Ходжкин, Неходжкинови лимфоми, автоимунни хематологични заболявания, костномозъчна недостатъчност, Таласемия и Хемофилия.

Повече за СБАЛАГ „Майчин дом“

СБАЛАГ „Майчин дом“ е създадена през 1903г. Болницата включва 9 клиники, приемно-консултативни кабинети, две отделения, лаборатория медицинска генетика (НГЛ), клинична микробиология, клинична лаборатория и лаборатория „Имунохематология и трансфузиология“.  Болницата развива активна учебна и научна дейност.

Повече за МБАЛ за женско здраве „Надежда“

МБАЛ за женско здраве „Надежда“ е открита през 2013г. Основната дейност на лечебното заведение е предоставяне на медицински услуги в различни медицински области, с акцент върху на женското здраве, онкологичните заболявания, асистираната репродукция и съвременната минимално инвазивна хирургия, както и широк набор диагностични изследвания в собствен лабораторен комплекс. В болницата разполага с над 200 души медицински персонал. МБАЛ „Надежда“ е партньор на множество професионални и пациентски организации.

Повече за Аджибадем Сити Клиник

Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група лечебни заведения в България. Създадена е през 2016 г. и обединява 4 болници, 4 медицински центъра, над 2,500 медицински специалисти, 700 от които лекари. Групата разполага със 750 легла, модерно технологично оборудване, уникални за страната медицински услуги и иновативни техники за комплексна диагностика и лечение, профилактика и спешни състояния. Веригата е част от базираното в Малайзия глобално публично дружество IHH Healthcare Berhad – световен лидер в предоставянето на висококачествени здравни услуги.

Повече за УМБАЛ „Софиямед“

УМБАЛ „Софиямед“ е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на България. Стационарният блок на болницата разполага с 584 легла. Болницата включва отделенията по ревматология, съдова хирургия, ендокринология, медицинска онкология и клинична хематология. УМБАЛ „Софиямед“ разполага с център за неотложна медицинска помощ и Спешна помощ. Болницата е оборудвана с най-ново поколение медицинска апаратура и в нея практикуват изявени специалисти и професионално избрани специализирани екипи.

Повече за „Балканфарма – Троян“ АД

Балканфарма – Троян“ АД като част от групата Actavis Generics беше придобита от водещата световна фармацевтична компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. през 2016г. Заводът в Троян е специализиран в производството на течни и полутвърди лекарствени форми: суспензии и сиропи, гелове, унгвенти и кремове, в бутилки, сашети, стик-пак, туби и контейнери. Продуктите на завода покриват над 12 терапевтични категории, които се изнасят в над 40 държави по света.

Повече за „БИОВЕТ“ АД

БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните.  Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост. Също така, БИОВЕТ произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството за по-добро усвояване на фуража и по-добра продуктивност.

Повече за „Ел Би Булгарикум” ЕАД

„Ел Би Булгарикум” ЕАД е създадено в началото на 1990г., като наследник на няколко структури и институти в областта на млечната промишленост в България. На фирмата е предоставено правото да предоставя в чужбина права за производство на българско кисело мляко заедно с автентични български закваски. Научноизследователският център на „Ел Би Булгарикум” ЕАД се утвърди като най-добрия в България в областта на млечната промишленост. Дружеството разполага и с акредитирана лаборатория за изпитване на храни.

Контакти

Как да ни намерите

ул. Бачо Киро 45, София 1202, България
02 943 30 71

Форма за контакти

Изпратете ни запитване
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Меню
SGP Biodynamics